Tuesday, August 31, 2010

ANG DALAWAMPU'T APAT NA MATATANDA

24 ANCIANOS

Dumating ang panahon na ang Diyos ay nag-umpisa ng lumikha ng mga naisip niyang mga bagay tulad ng Langit na kanyang magiging luklukan, daigdig na magiging tuntungan ng Kanyang mga paa at iba-iba pang mga bagay sa kalangitan at sansinukob.Lumikha ang Diyos ng magiging katulong sa kanyang mga gagawin. Nagsalita ang Diyos ng ganito: “AGAHAC JIRIUM JIURJITNUM JIURJITSUM JACJAHAHAC ROGOTAC YOPALUM MEDERAT INEHATISET CORPUS SIOMBENET”, pagkasabi’y biglang may mga butil ng pawis na lumitaw sa bandang kanan ng Kanyang noo at ito'y Kanyang hinaplos ng kanang hinlalatong daliri, at ang mga butil ng pawis ay naging labing-anim na mga espiritu na kahalintulad ng Diyos ang mga hitsura nito. Nag-isip muli ang Infinito Diyos, at sa ilang sandali pa'y nagsalita uli ng ganito: “LUCJINUM”.Nang ito'y mabigkas, may mga butil ng pawis na lumitaw sa bandang kaliwang noo ng Diyos, at nang ito'y haplusin ng Kanyang kaliwang hinlalatong daliri, ang mga butil ng pawis na ito ay naging walong espirito na gaya din ng Kanyang kaanyuhan. Sa mga kahiwagang  ito, ang 24 Ancianos ay nabuo.
Ang 24 na mga espiritong ito ay siyang mga naging katulong ng Diyos sa lahat ng Kanyang paglikha sa buong sansinukob tulad ng paglikha ng tao. Ganito ang nakasulat sa Biblia: Genesis 1:26, sinabi ng Diyos: “NGAYON, LALANGIN NATIN ANG TAO AYON SA ATING LARAWAN”. Sila ang mga kasama ng Diyos nang likhain ng mga ito ang tao.
Ayon sa lihim na karunungan, ang pangalan ng mga hinlalatong daliri ng Diyos na ginamit sa paghaplos ng mga butil ng pawis na naging 24 espiritu, at kung iyong malaman, kailanman ay hindi ka dadanas ng paghihirap sa kabilang buhay. Kaya ang pangalang iyon ay itinago sapul ng ito'y ipinahintulot ng Diyos na makarating sa kaalaman ng tao.Ang pangalan ng kanang hinlalatong daliri ay: “MEPHENAI at sa kaliwang hinlalatong daliri naman ay “JPHATON.” Mapalad ang sino mang mag-iingat ng mga pangalang ito dahil kilalanin siya ng Panginoon sa panahong darating.

Ang 24 Ancianos ay binigyan ng Diyos ng kanya- kanyang mga pangalan at tungkulin, na kung hahalungkatin ang tagong kasaysayan ang mga ito'y nagtatangan ng mahiwagang kapangyarihan. Ito ang kanilang mga pangalan: UPH MADAC, ABO NATAC, ELIM, BORIM, MORIM, BICAIRIM, PERSALUTIM, MITIM, AMALEY, ALPACOR, AMACOR, ALPALCO, ALCO, ARAGO, AZARAGOE, LUXBEL, ISTAC, INATAC, ISLALAO, TARTARAO, SARAPAO, MAGUGAB, MARIAGUB at MAGUB. Ang mga ito ay ang pinakaunang pangalan ihinayag . Maliban dito ay marami pang ibang pangalan na ginamit sa bawat paglalang ang 24 Ancianos.

Isa sa mga tungkulin ng 24 Ancianos ay ang pagbantay sa mga oras sa bawat araw, ang pinakauna ay siyang nagbabantay sa oras ng Ala una, at hanggang sunod-sunod ang mga ito hanggang matapos ang eksaktong 24 oras sang-ayon sa kani-kanilang numero. Sila rin ang tagamasid ng lahat na ginagawa o gawain ng mga tao sa lupa ito'y maging tama o maging mali man, kaya ang mga kasalanan ng tao ay walang ligtas sa Panginoon dahil dito. Sa Apocalipsis ni Juan o Pahayag 11:16 ay nabanggit ang 24 Ancianos at sinasabi: "AT ANG 24 NA MATATANDANG NAKAUPO SA KANI-KANILANG LUKLUKAN SA HARAPAN NG DIYOS AY NANGAGPATIRAPA AT SUMAMBA SA KANYA."

MGA TUNGKULIN NG 24 ANCIANOS
1. UPH MADAC - Ito ang pinakaunang espirito sa 24 Ancianos, maliban sa pagbabantay sa unang oras pagkaran ng hating Gabi siya ang nagdesinyo ng Araw sang-ayon ng tungkuling ibinigay sa kanya ng Infinito Diyos. Gumawa siya ng maraming desinyo at ito'y inipresenta niya sa kanyang mga kasamahan at sa Panginoon, at pumili sila at napagkaisahan nilang lahat ang hugis o hitsura ng araw na siyang nagbibigay liwanag sa mundo sapul pa noon hanggang sa kasalukuyanat sa darating pang panahon.
2. ABO NATAC - Ito ang pangalawang espirito ang siyang gumawa ng desinyo upang magkaroon ng Buwan na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag sa panahon ng gabi. Ganoon din ang ginawa niya, marami ring nilikha at ang mga ito'y inilahad sa kanyang mga kasamahan at sa Infinito Diyos, at kanilang napagkaisahan ang porma ng buwan na nasa kasalukuyan ngayon.
3. ELIM - taga pagbantay sa alas tres ng umaga hanggang 3:59 AM
4. BORIM - taga pagbantay sa alas 4:00AM hanggang 4:59 AM
5. MORIM - taga pagbantay sa alas 5:00AM hanggang 5:59AM
6. BICAIRIM - taga pagbantay sa alas 6:00AM hanggang 6:59AM
7. PERSALUTIM- taga pagbantay sa alas 7:00AM hanggang 7:59AM
8. MITIM- taga pagbantay sa alas 8:00AM hanggang 8:59AM
******Ang mga espiritong ito ay hindi tumanggap ng iba pang katungkulan. Ang kanilang ginawa ay ang paglagalag lamang labas pasok sa mundo, at maging  taga pagbantay ng Diyos
9. AMALEY - Ito ang pangulo at unang ministro ng mga  mandirigmang arkangeles. Siya si San Miguel Arcanghel Sa kanyang balikat nakasalalay ang pakikipaglaban sa mga masasama upang magkaroon ng katiwasayan sa lupa at sa langit man. Si San Miguel ay nakatalagang taga pagbantay sa alas 9:00AM hanggang 9:59AM sa bawat araw, Siya rin ang tagapagbantay sa unang araw sa bawat linggo, ito ang araw ng linggo, kaya Siya ang dapat tawagan sa mga araw na ito upang maiiwasan ang ano mang sakuna o mga pangyayaring hindi mangyari. Siya rin ang espiritong tagahatid balita at mensahero ng Infinito Diyos sa buong kalangitan. Ito ang panawag kay San Miguel: ESTO MIHI BALTEUS ET DAMIHI PRODEO ET IN DEO MORI.
10. ALPACOR – Ito ang ginagawang kalihim ng Siete Arkanghelis sa buong sansinukob, Siya si San Gabriel na kung saan ay tagatala sa lahat ng nakatagong kababalaghan sa buong sanlibutan at kalawakan.
Si San Gabriel ang taga pagbantay sa alas 10:00AM hanggang 10:59AM sa bawat araw, Siya rin ang tagapagbantay sa bawat araw ng Lunes, kaya sa mga nakakaalam nito, mabuti daw siya ang tawagan sa araw na ito upang maligtas sa lahat na kapahamakan. Ito ang panawag kay San Gabriel, ESTO MIHI LORICA ET TRIBUI ME IMPARTITUDEMEM IMPARTIENDO.
11. AMACOR – Ito ang prinsipe ng anghel na hukom at siya rin ang nagbibigay sa biyayang pangkalangitan na kung saan ay siya rin ang Mayordomo ng Infinito Diyos. Ang anghel na ito ay kilalang-kilala sa pangalang San Rafael, siya ang tagapagbantay sa oras na alas 11:00AM sa bawat araw at Martes naman ang kanyang binabantayan na araw sa bawat lingo. Siya ang dapat tawagin sa araw na ito para sa kaligtasan sa mga kapahamakan. Ito ang panawag kay SanRafael: ESTO MIHI ESCUTUM ET MEDICINAM CORPORISE ET ANIMAE.
12. APALCO – Ito ang anghel na ginawang Hustisya Mayor sa langit. Ppunong Tagapamahala sa mga bagay pangkalangitan at tagapag-rekomenda sa Diyos ng kaparusahan na dapat gagawin, Siya rin ang taga-bigay ng karunungan upang magagamit ang kaluluwa at katawang lupa ng tao. Ang anghel na ito ay nakikilalang si San Uriel na nakatalaga sa pagbabantay sa oras ng alas 12 ng tanghali at siya rin ang tagapagbantay sa mga araw ng Mierkules, kaya dapat siya tatawagan sa araw na ito upang maligtas sa ano mang sakuna. Ito ang panawag kay San Uriel. ACCENDE ME IGNIS AMORIS DEO ET ESTO MIHI PROTECTOR.
13. ALCO – Ito ang espiritong taga-hain o taga-panalangin sa Diyos ng ano mang magaling na gawa ng tao, siya rin ang tumatanggap at tagapagbigay-alam sa makataong pangangailangan, patungkol sa Diyos. Ang anghel na ito ay si San Seatiel na siyang bantay sa araw ng Huebes at oras na tuwing ala una ng hapon araw-araw, kaya dapat siya ang tawagan sa araw na ito: Ito ang panawag kay San Setiel: LIBERAME LIBERATOR ANIMABUS PAMULORUM SICUT DEUS PETE MIHI A DEO INDULGENTIAM PECCATORIUM MIHI PULCRUM.
14. ARACO – Ito ang espiritong ginawang ingat-yaman at biyaya. Siya ang humahawak ng susi upang maibigay ang kayamanan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang anghel na ito ay si San Judiel, ang taga biyaya at tagapagkaloob ng awa ng Diyos. Siya rin ang naatasang magbabantay sa araw ng Biernes, kaya siya dapat ang tawagan sa mga araw na ito. Ito ang panawag kay San Judiel: CRUCEM PASTOR BENEDICTOR REX JUDIORUM EGO SUM ESTO MIHI UMBRACULOM ET FACME ISSIDUM INCOMPETENDO DOMINO.
15. AZARAGUE – Ito ang espiritong tagapag-alaga ng Langit at Lupa, at siya ang taga tulong at taga-ampon sa lahat na espiritong nasasakupan ng Infinito Diyos. Siya si San Baraquiel ang bantay sa oras ng alas 3 ng hapon sa bawat araw at naatasang magbabantay din tuwing araw ng Sabado, kaya siya ang dapat tawagan sa mga araw na ito. Ito ang panawag sa kay San Baraquiel: AGNUS VENITE SALVAME SALVATORE OBTI MIHI MIHI BENDITIONEM DEI ET FACME NUMQUAM SEPARARE A DEO.
Si San Baraquiel ay ang pinakahuli sa Siete Arkanghelis na kilalang pitong mandirigma ng Diyos Ama.
16. LUXBEL – Ang espiritong ito ay ang pinakabunso sa mga espiritong unang gawa ng Infinito Diyos. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang “Liwanag ng Langit” dahil siya ang pinakamalapit sa Diyos. Nang ang Diyos ay mag-umpisa na ng kanyang paglalang, bininyagan siya ng pangalang BECCA, subalit sinuway nito ang Infinito Diyos kaya pinangalan siya nito muli ng LUXQUER o LUCIFER. Ang kasaysayan ni Lucifer ay matutunghayan sa isang aklat na pinamagatang DIEZ MUNDOS (Sampung Planeta). Sa aklat na ito ay matatagpuan ang iba-ibang uri ng bawal na karunungan gaya ng pangkukulam, malik mata, pang-gagayuma at marami pang iba.
17. ISTAC -taga pagbantay sa alas 5:00PM hanggang 5:59PM
18. INATAC- taga pagbantay sa ala 6:00PM hanggang 6:59PM
19. ISLALAO -taga pagbantay sa ala 7:00PM hanggang 7:59PM
20. TARTARAO -taga pagbantay sa alas 8:00PM hanggang 8:59PM
21. SARAPAO –taga pagbantay sa alas 9:00PM hanggang 9:59PM
 Ang limang espiritong ito ay hindi binyagan at hindi tumanggap ng tungkulin. Nang ang Panginoong Jesucristo ay kasalukuyang nakabayubay sa krus,lumapit sila upang magpabinyag, nguni't hindi na nangyari dahil sa mga oras na iyon ang ating Panginoon Jesus ay nalagutan ng kanyang hininga.
Ang huling tatlo ay ang SANTISIMA TRINIDAD Sila ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang salitang Santisima Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia, subalit nagbanggit ito ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ganito ang sabi sa Mateo 28:19: “HUMAYO KAYO AT GAWIN NINYONG ALAGAD KO ANG LAHAT NG MGA BANSA. BAUTISMUHAN NINYO SILA SA NGALAN NG AMA AT NG ANAK AT ESPIRITU SANTO.” Ang tatlong ito ay pinaniwalaan ng marami kahit kulang ang kanilang kaalaman tungkol dito.
22. MAGUGAB – Ang espiritong ito ay nagpepresenta bilang Diyos Ama, na ang sabi ng iba ay siyang unang persona sa Santisima Trinidad. Subalit bilang DiosAma, hindi siya ang Infinito Diyos, kundi ibinigay lamang sa kanya ang karapatan at tungkulin na nagpakilala bilang Dios Ama. Siya ang binigyan ng pagdesenyo sa mundo at sa lahat na nilalaman nito gaya ng iba-ibang uri ng mga lumilipad sa himpapawid o mga gumagapang sa lupa, lalong lalo na ang tao.Siya ang taga pagbantay sa alas 9:00PM hanggang 9:59PM.
23. MARIAGUB – Ang espiritong ito ang pangalawang persona sa Santisima Trinidad, taglay niya ang kabuuan ng Dios Anak at ang kapangyarihan sa pag ganap sa mga misteryong ginawa ng Panginoon Jesucristo. Siya ang espiritong sumakatawan upang maligtas ang bawat nilalang na tumanggap at mananpalataya sa Kanya.Siya ang taga pagbantay sa alas 10:00PM hanggang 10:59PM.
24. MAGUB – Ito ang pangatlong persona ng Santisima Trinidad bilang Espiritu Santo, siya ang gumanap upang maisagawa ang bagay na dapat mangyari sa kasalukuyan. Dahil sa kanyang kapangyarihan ay nabubuo at natutupad ang mga pangako ng Infinito Diyos sa mga Tao. Siya ang taga pagbantay sa alas 11:00PM hanggang hatinggabi o 12:00MN....itutuloy

DAGDAG LANG PO*******
alas L.M. - gandang umaga po sa lahat,,,,tanung ko lang po tungkol sa 24 ancianos saan po gamit ang mga ito?at merun din po ba na 24 matatandang babae?anu po ba ang mataas na grado na maaaring ilaban sa kaitiman....di po kaya maka epekto sa aking pamilya kung akoy gagamot ng spiritual>?salamat po .
sanfra Cisco - Lahat tayo ay biniyayaan at kakayahang manggamoKailangan lamang ng sakripisyo
at pagtawag sa kanilaPag nabuksan na ang iyong diwa handa ka bang maglingkod sa bayan
Panggagamot pamilya o ang katungkulan mo?
Ang antas ay napagsasanayan sa 24 ancianos isa lang ay mabigat na
pandakaking itim -  ang isa sa gamit ng 24 ancianos ay pambakod sa sarili at maging sa looban man ng bakuran
doble trese -medyo marami po ang nakikita nating grupo ng 24 ancianos. bawat grupo po ata ay may kanya kanyang kakayahan. pero ang tanong po ay paano sila pagagalawin?
sanfra Cisco -  Tulad po ng 7 Arkangeles
May kanya kanyang debusyon at panawagan at meron din pong isang Hukbo na sila
Maganda po ay matukoy ang pinagmulan o ang mga nakapagtangan na nito
Maaring isang tao sa bawat isa pangalan ng 24 ancianos o mga anghel
nekros nihon -hello sa lahat!! nagpaparamdm lang..
may sitas po sa revelation kung saan tinutukoy ang 24 ancianos..ang mga pngalan nila kung isusulat sa pamamagitan ng sinturon o kayay nakapulupot sa inyo ay mabisa din pong pangprotection sa araw araw lalo na at may lakad kayong importnte o mahalaga sa inyong buhay.subok po ito.
********
maraming salamat po doon sa mga nagbigay ng kaunting paliwanag.....kahit walang pahintulot...

13 comments:

 1. lolo magandang oras po cguro ang tanda muna..matanong lang lolo kung tagasaan ka? sa mindanao,visayas or luzon?

  ReplyDelete
 2. Bai,
  Good Day.
  Gumawa ako ng formula sa 24 ancianos 4 years ago. Di ba nandiyan ang mga pangalan ng araw at buwan, 7 arcangeles na hindi binyagan, pangalan ng birhen sa lupa, sa hangin at sa itaas etc etc...sinamahan ko pa ng ATARDAR...at Infinito Dios pang combate....at ang resulta...nakakabaog pala. Nakakabaog ng bala at iba pang bagay na pumuputok.

  ReplyDelete
 3. maraming salamat po sa pagdalaw
  @ KA JB,
  Basic lang po na malaman ng mga naghahanap ng karunungang lihim dahil kasama na ang 24 bago pa lumikha ang Dios at kasama rin po sa huling panahon (apocalipsis)....
  @ ka jann_2002,
  nasa kabila po ako ng pacific ocean sa kasalukuyan but then, ako po'y napatira noon po sa mga nabanggit ninyong mga lugar...

  ReplyDelete
 4. maayong oras lolo? bisaya man d ay ka lolo, jann name sa akong anak nga girl,basin maka ingon ka nga girl ko, nindot sad imo blog dah... naa man d ay ka ron sa USA midyo nindot man imo life ron, ako sad naa ko ron sa abu dhabi, na ingganyo ko og post diri kay basin matabangan ko nimo kay naa man gud gihatag sa akoa nga gamit nga same sa imoha unya ang ingon sa gahatag sa akoa ane bukid sa toledo, cebu nga basahon lang nako og tuesday og friday, pero sa nakabasa nako sa imo blog naa man d ay ni poder og pondo, kung mahimo unta imo ko ma gayiran kung unsaon nako ni pag pa andar para magamit nako sa pang adlaw adlaw nga gimbuhaton.. salamat.. huwat ko sa imo response god bless. jerold

  ReplyDelete
 5. @jann_2002.....please send me an e-mail para i-PM ko nala sa imo...actually daghan na ang info para mapagana nimo.....god bless sa tanan...

  ReplyDelete
 6. lolo magandang oras? wala man ko email add nimo ako nalng hatag sa akong email add jerold_1000@yahoo.com.ph tanx sa response jerold

  ReplyDelete
 7. good oras lolo dili man ko kabalo mo pm sa imoha kay dli man ko kaayo sweto sa net hinaut unta imo ko magiyahan or tudloi noun ko unsaon pag paandar ning imong gisulat sa blog kay kay kani nalang akong tumanon kung ok lang sa imoha salamat wait ko sa response jerold.

  ReplyDelete
 8. lolo pde mangayo ug completo nga testamento sa medalyon sa infinito apil na ang poder og pondo naa may ako ani pero kulang2 man

  tana imo ko matabangan bai
  mao diay ni ako email idntsleep@ymail.com

  ReplyDelete
 9. hello po...ilang buwan kunang binabasa ang blog nyo at napakaganda...then bigla nalang nawala mabuti nakita ko ulit...sanmiguel7119@gmail.com,,,,,God Blessed You...

  ReplyDelete
 10. may tanong lang po ako ano po ba ang mga bawal sa may agimat at tilandro? bawal po ba itong dalhin sa simbahan? pls. explain po i need help? sanmiguel7119@gmail.com or mvb7119@yahoo.ca thank you,,,God Blessed?

  ReplyDelete
 11. kelan po kaya yung kadugsong ng 24ancianos?

  ReplyDelete
 12. SA MGA MAHILIG SA TAGONG KARUNUNGAN
  sali kayo sa business namin swa may mga ebook kami don na pwede nyo rin makuha sa halagang 2500 or $55 makukuha mo ang ebook na 2000+ pcs kasama ang mga lihim na karunongan…KASAMA MGA TALANDRO

  may kaalaman ka na
  kikita ka pa

  HOW TO JOIN:

  1. ADD me in FB: https://www.facebook.com/dave.malinao
  2. WATCH THIS VIDEO: Supreme Wealth Alliance Ultimate Video Presentation
  3. JOIN US: http://dave122488.swaultimate.com/payoption


  If you have further questions, just send me a message. thanks!

  ReplyDelete
 13. S 24 ancianos sino si Hocmom at ano po tungkulin n itinalaga s knya?

  ReplyDelete