Tuesday, June 29, 2010

SHORT STORY ABOUT THE BIBLE by GENROThe Bible is a compilation of Books written by most of the Holy people as Moises, Jeremiah, Isaiah, the Evangelists, Apostles and other disciples of Christ…Moises have written ten (10) books, the Genesis, exodus, levitians, Numbers and Deuteronomy. The other five (5) books were called the lost books of Moises and was compilated into one and was named,” THE KABALA’ was later called the King Of Books because of its Mystical Powers.In the later days of about 200AD, the book that were called the Bible is named as the Book of Books for its completeness. The book is described to have its own key to open and close the book. Since there was still no Pope that time, it was only the Bishops who has the Bible. During that time the Bishops and other high priests were assigned to different part of Europe. Others died in their place of responsibility leaving behind the book and it was handed by civilians. The readers of the book got hold of the sacred words and used it for their own merit until such time the knowledge scattered throughout Europe hence without correct guidance and understanding to the righteousness of God many have turn to Witchcraft activities, Sorcerers, Magicians and the like thus, that centuries was called the DARK AGES. To stop these fads since Rome has the strongest religion, they made a degree that the book be forbidden and whosoever has the book, practice rituals, has a manuscript will be put to a stick and be burned. The Inquisition then follows in Spain and Portugal, then to Europe killing Millions of people who are not Catholic or of different religion or opposed its belief. John of Arc was one of the victim of this law., the ILLUMINATI group of scientists and the Free Masonry which make them covert their religion to avoid the inquisition. This was done until such time that no one has ever practice nor read the Forbidden Book and generations have passed that it have kept silence for so many years.

After so many decades, new generations comes in with a Philosophy of ,”to see is to believe.” Priests are talking and preaching about God and the students / listeners/audiences seek for “evidence”, Where does these people have their stories. If it came from the Bible, where is it?! They said it was forbidden. No! let us read it also for us to believe. A revolution for interest of the Forbidden Book (Bible) aroused to that generation. It was the time then of Constantine about 300AD.To be the head of the state, he promised the people that if he be seated to power, his primary program is to let the people read THE FORBIDDEN BOOK, and it was so that when he was seated to power the people demanded to fulfill his promise. To solve the problem, he summoned all the Bishops known for this revolution. There were 366 Bishops came all over the countries for the session. Generally, the high priests disagreed of revealing it to the public. However, they do not have any option so that a Ecumenical Session was held and it took them Five(5) years to complete. They took away any Sacred Words and stories that the public should not know and forbid to know and also make a book for it. From the books of Moises which they have taken out and made of book for it entitled,” The Misterio Principal”, The story of Satan from Ezeequel was compiled and named,” Dies Mundos” and Arco del Mundo”, The stories from the four Evangelist; Libreto Secreto Del Nino Jesus, by the Virgin Mary, the “Buen Viaje de Sta,Maria, and The Encanto de Dios; about Jesus Christ was The Verdadero”and “Milagros de Jesus Cristo;, from Apocalypses,” The Siete LLaves;” Other Old Testament Stories and other religion was,” The Moral and Dogma ,the one used by the Free Masonry as the Book of their 32nd Degree. Other things is that the original Hebrew names of the characters from the New Testament were changed to Spanish names especially the names of the Holy Family whose names triggers high power words most of which is the name of Christ that symbolizes the JHS. The Twenty four(24) elders and the for beast that surrounds God in His throne are not revealed and was taken out from the original so as the complete names of the seven Arcangles and many other especially the stories before the world was created. After this Ecumenical Session, the book now is ready to be presented to the public. The first edition published was the Greek Vulgate Bible and later the Latin Kings James Version. It was said that the translation were inspired by the Holy Spirit and it was so because of its wonderful hidden thoughts that an individual who was inspired also by the spirit will understand it. Hence the Bible sealed not to be understood until the time is ripe as of now. To conclude, the Bible we are now at hand are “SAPAL”(the important juice from a coconut were already extracted and what is left is Sapal). However, by putting together the extracted words from the segregated books that were mentioned above, and with correct guidance from the wise, we can fully understand the words of God and we can use it for goodness to fight evil spirits and for salvation that we may Glorify Him.

Monday, June 28, 2010

medalya ng karunungan
3 sulok ng mundo

cinco vocales
animasola (mata)
haring araw
quiapo selection
jehoshua
animasola w/ mjp

Wednesday, June 2, 2010

MAIKLING KASAYSAYAN

MAIKLING KASAYSAYAN NG LANGIT


Nang wala pa ang mundo ay inisip ng Dios na bago siya magsimula sa paglikha ng anomang bagay ay magkaroonsiya ng isang kasangguni na makakatulong. Sa kaniyang pag-iisip ay sumipot sa kanyang ulo ang limang TITIK na may sinag at nagni ningning sa anyo ng limang talulot ng isang mayuming bulaklak. Ang bulaklak na ito ang tinatawag na GUMAMELA CELIS na ang ibig sabihin ay BULAKLAK ng LANGIT, o bulaklak ng mundi (ROSA MUNDI ) , at ang limang titik na nabanggit ay dili iba kundi ang matamisna pangalang M-A-R-I-A, na sa wikang Siria ay MIRIAM na ang kahulugan ay KATAASTAASAN.

Nang hindi pa ginagamit ang pangalang MARIA, BULAKLAK lamangang tawag ng Dios sa naging kauna-unahang bunga ng kaniyang pag-iisip. Angunang inihanda ng Dios na pasimula ng kanyang paglikha ay ang IMPIERNO o AVERNI na nasa ibaba at dakong kailaliman. Ganito ang sabi niya sa BULAKLAK : ''Ikawmuna ay aking iiwan, bantayan mo ang aking Kaban ng Tipan na huwag mongpangangahasang buksan, at kapag hindi mo sinunod ang aking bilin sa iyo aymananaog ka sa aking gagawing lupa at magpapakasakit upang tipunin ang mgasumabog at nangawalang virtud". Nang masabi ng Dios ang gayon, ay nanaog na siya sa kailaliman upang ihanda ang isang malungkot na tahanan ng kanyang mga piling Arkanghel na lilikhain na magsusuwail sa kaniya. Nang maka-alis na ang Dios ay binuksan ni Bulaklak ang nasabing Kaban ng Tipan sa hangad na makilala ang katotohanan at katuparan ng mga sinabi sa kanya. Ng mabuksan na ang kaban ay biglang lumabas ang tatlong letrang "B" na may mga pakpak at nagsilipad. Ang tatlong titik na nabanggit ay ang BAM BAU BIM na tatlong salitang kung sabihin ay TRES VIRTUDES na lubhang mahimala at makababalaghan. Ng magkagayon ay biglang isinara ni Bulaklak ang kaban, subalit ang tatlong "B" ay nakalabas na at hindi na niya nakita. Ng dumating ang Dios buhat sa kailaliman, ang sabi sa Bulaklak ay ganito : "Ngayon ay matutupad sa iyo ang aking sinabi na mananaogka sa lupa at magpapakasakit". Ginawa na nga Dios ang PLANO o ang ANYO ngkanyang mga lilikhain at gagawin: tubig, apoy, hangin, lupa, langit, mga kahoy at halaman, mga tao at mga hayop, araw, buan at bituin, ngunit una at higit salahat ay ang mga banal na Espirito na kakatulungin niya sa paglikha at paggawa.

Ng mayari na ang nasabing PLANO, ay ipinakita ng Dios kay Bulaklak na kaniyangkasangguni at sinabi naman nito na tumpak at mabuti kung Espiritual, ngunitkailangang baguhin ang iba kung gagawing Material , sapagkat ang plano ng Dios,ang malalaking kahoy at ang maliliit at mabababa ay maliliit naman ang bunga..Sinabi ni Bulaklak na kung ang mga kahoy na yaon ay ilalagay sa lupa aykailangang ang lalong malalaki at matatayog ay siyang dapat bigyan ng maliliitna bunga, at ang maliliit at mabababang halaman at gumagapang sa lupa ay siyangdapat bigyan ng malalaking bunga, matataas ay malalaki ang bunga, sapagka'tsinabi ni Bulaklak na ang matatayog at malalaking kahoy ay sisilungan ng mga taohayop kung nadadarang sa init ng araw, at kung ang malaking bunga ng kahoy aymahinog at hindi makaya ng tangkay at malaglag at sa pagkakataong ito ay maytaong nakasilong at mabagsakan ay maaaring mamatay o mapinsala ang tao, kaya'tito ay dapat baguhin ang sabi ni Bulaklak.

Ginawa ng Dios ay binago. Ang malaki at matayog ng kahoy aysiyang pinapagbunga ng maliit, at ang maliliit na halaman ay siyang pinapagbungang malalaki, ayon sa payo ni Bulaklak. Ng nakahanda na ang lahat ay inisip ng Dios na likhain na ang kanyang mga kakatulungin. Ng siya'y nag-iisip ay biglasiyang pinawisan sa taguilirang kanan, at ng kanyang iwaksi ang labing anim nawisik ng pawis ay naging labing anim na Espiritu. Muli siyang nawisan sataguilirang kaliwa at walong butil na pawis naman ang sumipot at ng iwaksi aynaging walong Espiritu rin. Ganyan ang sabi sa kasay-sayan. Sa dalawampu't apatna ito ay hinugot niya ang tatlo na magsisiganap at tutupad sa kanyang ginawangplano. Ito ang tinatawag na tatlong makapangyarihang AVELATOR AVETEMET AVETILLO. Ito ang Tatlong Personas o Santisima Trinidad na nag-usap pangpasimulan ang paglikha.
Nang nag-uusap na ang Tatlo ay nakatanaw sila sa malayong malayo sa dakongkailaliman, ng tatlong liwanag na nagniningning na tumataas at patungo sadakong kinalalagyan nila. Ang buong akala ng Tatlo ay sila lamang ang una atsila lamang ang Dios, ngunit ng makakita sila ng iba ay sumaloob nila na may ibapang Dios na katulad nila. Ang nasabing liwanag ng malapit sa tatlong nag-uusapay tumapat ang isa sa bawa't isa at ng kanilang mamasdan ay tatlong titik nanag niningning na S.T.M. na ang sabi sa kasaysayan ay SAU TUM MUP na naging tatlong bato na kanilang uupuan. Ng sila'y uupo na, ay nakita nila sa ibabaw ng bawa't bato ay may tig-isang salitang nakasulat na ARDAM ARADAM ADRADAM. Ang tatlong salitang ito ang ay siyang tunay na pangalan ng Tatlong Personang nag-uusap. Ang mga pangalang ito ay dapat ilihim at hindi dapat sabihin kundi doon lamang sa karapat-dapat pagsabihan.Sa pag-uusap ng tatlo ay pinagkaisahan nila na gawin at palitawin ang lupa, subalit ng lumitaw ang lupa ay gayon na lamng ang kanilang pagtataka at panggigilalas sa kanilang nakita na pitong bakas na hindi nila maubos malirip kung bakit nagkaroon ng gayon ay hindi pa sila lumilikha ng tao, kaya't inisip nila na hanapin upang makilala kung sino-sino ang mga may bakas niyaon. Sa kanilang paglalakad ay natagpuan nila ang nasabing pito, subali't ng tanungin nila upang makilala ay ayaw magsabi ng kanilang pangalan, at ang sagot pa sa tatlo ay wala silang paki-alam sa kanila at sila'y hindi nila nasasakupan.Sa sagot na ito ay umalis ang tatlo at iniwan na ang pito upang magbalik sa kanilang upuang bato, ngunit sa pag babalik nila ay nakatanaw sila sa malayo ng dalawa katao na hindi rin nila mapagsino, Totoong nagugulumuhanan ang tatlo sa nangyayaring ito, kaya't ang ginawa ng tatlo ay nilapitan ang dalawang nakita at kanilang tinanong, subali't ang sagot ng dalawa ay kagaya rin ng pito, na hindi sila dapat paki-alaman at sila'y hindi nila nasasakupan, at ang sabi pa sa kanila : Ng hindi pa yari ang sangtinakpan, gumawa na kami ng aming sariling tahanan, sa litid ng mundo kami tumatahan. Sa sagot na ito ay iniwan na ng tatlo ang dalawa upang magtuloy sa kanilang upuan at magpatuloy na sa kanilang paglikha at paggawa. Pinagkayarian ng tatlo na gawin ang liwanag na tatanglaw sa sangsinukob, at sinimulan na nga nila ang paggawa sa araw.Nang mayari na nila ang araw ay hindi nila mabigyan ng lubos na liwanag, ng ningning at ng init. Walang ano-ano ay nakarinig sila ng isang tinig na nagsasabi na ang tanging makapagbibigay ng kailangan nila sa araw ay ang matandang babae na kanilang nakita na tumatahan sa litid ng lupa, kaya ang ginawa ng Ama ay inutusan ang Anak sa sinasabing matandang babae upang hingin ang kanilang kailangan. Ng lumakad na ang Dios anak ay biglang nagdilim ang dinaraanan at hindi malaman ang patutunguhan kaya't siya'y napatigil at sa pagtigil niya ay may tinig siyang narinig na nagsabi sa kanya na ganito ang iyong sabihin upang magliwanag at ng makita niya ang kaniyang dinaraanan .

Ang salita ay ganito : LIHIS TAGUITAC SAGRANATAC PAPARONATAC. Ng ito'y masabi ay biglang nagliwanag ang kanyang daraanan, kaya't siya'y nagpatuloy. Ng siya'y dumating sa litid ng lupa na tinatahanan ng nasabing matandang babae ay tumawag siya, ngunit walang sumasagot bagama't nararamdaman niya na may mga tao sa loob. Ng siya'y ayaw buksan at ang matandang babae ay hindi niya makausap,, ay nagbalik siya sa Amang nag-utos upang ipagbigay-alam ang nangyari.

Ng matanto ng Ama ang nangyari ay pinabalik ang Anak at ang bilin niya pagdating sa pinto ng tahanan kueba ng matanda ay ganito ang sabihin: "Credo de la Sanctisima Trinidad Virgen Muy Poderoso Sumitam Rey de los Erejes Tartan Sancta Emerenciana, Mibat Miallarat Jesus Virgen Maria Isumo Benedictus Crucis, Oh Deus Imitam Imibuyos Deste Allisum Seram Calabarian Apocalipsis Hoc Est Enim Corpus Meum, Et Incarnatus et de Spirito Sancto, Natus Ex Maria Virgine Et Emo Cactus est et crucifixus: Sancta Emerenciana, Santo Ustolano. Sancto Algamo, Sancto Mitam Sancto Solamitam , Sancto Icam Sancto Demicallote Sancto Demillorus, Adveni Dissimo Loctuos , Sancta Mitam Ceram Balambam Guntillan Mujer Angelitam Singratam Obalam Tantan. Sancto Magob, Santo Macob, Sancto Marob, Santo Yubuob, Santo Lib Sto. Loctorum, Jesus Sancto Sancto Baclorum"

Nang dumating ang Dios Anak sa pinto nang nasabing kueba ay tumawag siya sa matandang babae at ng siya'y ayaw buksan ay sinambit ang mga salitang sinabi ng Ama. Matapos niyang banggitin ang mga nasabing pangungusap, ang pinto ng kueba ay biglang nabuksan at lumabas ang matandang babae. Sinabi ng Dios Anak ang kanyang sadya, at ipinagkaloob naman ng matanda ang hinihingi ng anak ng Dios.

Dumukot ang matandang babae sa kanyang sukbitan at isang bubog na nagniningning ang ini-abot sa Dios anak, at ang bilin ay ikuskos ang nasabing bubog sa mukha ng araw upang magliwanag at magkainit. At gayon nga ang ginawa ng Dios Anak, ikinuskos sa mukha ng araw, at ang araw ay uminit, nagningning at nagliwanag.

Nasa ganitong kalagayan ng sila'y makarinig ng isang tinig na hindi nila napagsiya, kaya't kanilang sinundan at ng kanilang abutan ay isang ulilang liwanag ang kanilang nakita. Tinanong nila kung sino siya at ang sagot sa kanila siya'y mata, at biglang lumagpak sa kanilang harapan ang isang matang may pakpak. Nang kanilang dadamputin ay biglang lumipad ang matang may pakpak at kanilang hinabol hanggang sa gitna ng dagat . Ang matang tumalsik ay biglang nabasag at naging tatlong piraso na naging tatlong isda at sa katawan ng bawa't isa ay nakasulat ang tig-iisang salita na ARAM ADAM ACSADAM

Nang sundan ng tatlong Personas ang talong isda ay biglang lumubog at nawala at naging tatlong batong lumubog sa pusod ng karagatan. Sinundan din ng tatlong Personas at hindi hinihiwalayan hanggang sa sila'y sumapit sa kaibuturan ng dagat. Ng sila'y sumapit sa lugar na yaon, ay nakakita sila ng isang malaking bato at sa libis ng nasabing bato ay may isang matandang naglalakad, at siya ay kanilang sinundan at ganito nga ang sabi sa Kasaysayan. Nang ang Tatlong Persona'y naglalakad sa kaibuturan ng dagat, nakasumpong sila at nakamalas, isang matandang naglalakad sa libis ng bato ARA ang pamagat. Sa gayon ang Dios Ama ay nangusap SANCTUS DEUS, Ang Dios Anak ay sumagot SANCTUS FORTIS, Ang Espiritu Santo'y nagsulit SANCTUS IMMORTALIS, ngunit may sumagot na boses wika'y MISERERE NOBIS. Ang Tatlo'y lumingon pagdaka sa boses na nagbadya, aba anong katakataka, tayo pala'y may kasama. Halina't ating hanapin at ng ating masumpungan, nang matagpuan ang matandang sinusundan sa bato'y nasok pagkuan. Yaong batong pinasukan walang pintong dinaanan, ang bato'y saan man tingnan buo at parang hininang. Nang ang langit ay masarhan sa Nunong pinasukan sa tatlong Personang mahal walang makabukas sinoman. Ito ang ipinahayag sa Nunong ipinangusap ng ang bato ay bumukas ....PAPURI SA DIYOS!!!!!!!......ITUTULOY

PONDO at PODER

PONDO at PODER

PARAAN NG PANANALANGIN (MATEO 6:6)

PUMASOK KA SA IYONG SILID AT ISARA MO ANG IYONG PINTO. SAKA KA MANALANGIN SA IYONG AMANG HINDI NAKIKITA, AT GAGANTIHAN KA NG IYONG AMANG NAKAKAKITA NG KABUTIHANG GINAGAWA MO NG LIHIM, UPANG MAKAMIT ANG BASBAS AT KAPANGYARIHAN AY KINAKAILANGAN TUPARIN MO NA MAGING MATIYAGA SA PAGPOPODER SA ARAW-ARAW. MAG-ALAY NG
3-AMA NAMIN  
3 ABA GINOONG MARIA  
3 SUMASAMPALATAYA

PODER
HAEC DONA HAEC MUNERA HAEC SANCTA SACRIFICIA
ILLIBATA ALSASES LATORES
CAENIG AOEUI ADNACELIM GAIGAPANANIGAN
MEC MAC MAIGSAC MASAC MASUD   
 UHA AHA HAH  JOHAOC ABHA HICAAC   JUA AHU HAI
AC- ACDU- ACDUM- ACDUDUM
JESUCRISTO YASHUWAH SALVAME JAH-AHA-HAH
++++++++++++++++++


PANALANGIN PARA SA KALIGTASAN at para sa KALUWALHATIAN NG DIOS

IN NOMINE PATRI SANCTI ET FILI ET ESPIRITU SANCTO SAUCTE SUM ESPIRITUM SANCTUM ET NATUM DEUS SPIRITU SANCTO
DEUS MITAM SPIRITUS SANCTI DIVINI IN PRINCIPIO DEUS BATUM ET BATAM PRINCIPIO ET REFUGIUM SANCTUM DIVINUM
NATO NICAM IN SANCTI DEUS SINFICADO ORIGINAL DESDE EL PRIMER IMPERITATIS ETIAY ICA IAO SANCTI IN PRINCIPIO
ANIMASOLA AC DEI AEI CONDE LA LIMPIA IN TUI MEUN CRUZ CANORUM IMPERITATEM VINCIT VERBUM CRUZ SANCTI
VERITATIS PAMULUM CRUZ INTREGATIONEM VINCIT PRIM REGATIONEM APRONUNCAT REX GLORIAM SANCTI DIVINE MITAM INSALTIVIS HUCCIUM.. HACCIANIBUS DIVINE MICAM EDEUS TIRRAM SANCTI PATER ABAL NOVUS NOVA PERMEDIUM SANCTI CRUCIS NARUM REX PECCATORUM
SANCTI CRUCIS APROMITAM REX ET CELIM CON CORDIAM TUTUM HUCCIUM CREVINIATUS TUIS DEUS EMERIUM OS DEUM ARIUM ET REFUGIUM ITAM DEUM FIRMAMENTUM LITERARUM ANIMA REUM CRUCEM SANTI ANIMA REUM PATO NATUM SANCTO DEUS PERICERICTE ROMORANO SITIIT TIRIIT CUTIITNE TURIVIVIRE CELEVICTE OS CORPORE SANCTI REX PIREGATIAM MEARORUM PRUGATIONEM REX GLORIAM SANCTI DEUS IN DEUS EDEUS EGO DEUS TE DEUS PRUCTIUM IN QUAMITE VADE RETRO CUM REXCIONEM SANCTI ANGELICAM ELIUM TUAM IN SANCTI PASSIONEM ET FILI SANCTI ESPIRITUM SANCTUM TUUM CEVETIERRAT COELUM.
IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITU SANCTUS SANCTI PIAY MIRANO PAMOLATOR BENDITO LEGITATE ALABADO ET MULATUM SEA SANCTISSIMA ROSA MUNDI DEL ALTAR Y DELA LIMPIA CELERIZA IMMACULATA NATO NATA CONCEPCION DELA VIRGEN MARIA NATUM ET NATAM SENORA NUESTRA CONCEBIDA ET MULATUM MISTERIOSA SINMANCHA SINPICADO CELEVICTE ORIGINAL DE ESTE INSTANTE TURIVIVIRE DESU SER SITIIT TIRIIT CUTIITNE NATURAL POR SIEMPRE JAMAS PERICERICTE NEMIS EGO NANIUM GAMOROBAS ALE NOI VACSI BAPTIMAN CARCIS
LUMAYOS ICUIS GACHALIA EMITAM GATMALIA GATMALIOS ET CICIMATMA SANCTO
YETUS NOMEN ME MAIGSAC EGULHUM ADVACSI ADIMANTE PETRM MATRAM ESBAM CRUCI SAULI BENEDICTE  RENEDICTATOR REX REUS MISVIT PATER DOMINI CIHIP.